hoskrindan.hsbbrfwebb.se|hoskrindan@hsbbrfwebb.se

Info om föreningsstämma 13/6-2021

2021-05-25
Snart är det snart dags för årets föreningsstämma som kommer genomföras söndagen den 13/6.
Vad som skiljer årets stämma från tidigare är den nya tillfälliga lag som började gälla 2021. Lagen syftar till att motverka spridningen av covid-19 virus och innebär att en styrelse har ytterligare två valmöjligheter hur en stämma kan genomföras. Såhär står det i information från HSB gällande lagen:
Lagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. (Utskick och information från HSB 2020-11-16. hsbnvs.se)
Dessa två ytterligare valmöjligheter är genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller enbart genom poströstning. Styrelsen i Brf Höskrindan 3 har vid styrelsemötet den 13/4 beslutat om det senare alternativet, enbart poströstning.
För dig som medlem och röstberättigad gäller då följande:
-I brevlådan får du under veckan kallelse, dagordning, röstkort och fullmaktsblankett som är samlade i ett dokument som delas ut, enligt stadgarna, före utsatt datum för stämman. Här bifogas även föreningens årsredovisning. Denna kan hämtas tidigare från HSB:s hemsida (hsbnvs.se) om så önskas under självservice, använd föreningskod: 3526.
-I dokumentet finns ett antal röstningsalternativ som man vanligtvis går igenom på en fysisk stämma. Dessa ska svaras på genom att man kryssar i JA, NEJ eller ANSTÅ TILL FORTSATT STÄMMA. Information om detta hittar du i dokumentet under ”Formulär för poströstning”.
Om du vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ.
Endast en röstberättigad medlem per bostadsrätt kan avge röst.
-Vid röstning till medlemmar i styrelsen kryssar man i de som anmält sitt intresse till valberedningen. Du som röstberättigad får lov att välja samtliga medlemmar som finns på röstkortet.
Information om valberedningens arbete kommer i ett separat utskick innan föreningsstämman och skickas direkt från en av valberedningens ledamöter.
-Hela dokumentet ska sedan lämnas in till valberedningen som kommer att finnas tillgänglig i föreningens förråd/garage vid den övre parkeringen den 13/6 mellan kl. 11-13.
-Har du fullmakt åt en annan medlem lämnas ifyllt dokument (underlag för poströstning) med fullmakt korrekt ifylld vid samma tillfälle.
-Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman.
Detta förfarande är nytt för oss alla så hör av er via föreningsmailen hoskrindan@hsbbrfwebb.se eller en lapp i någon av styrelsemedlemmarnas brevlådor om ni har frågor, senast 10 dagar innan utsatt datum för stämman.
Kommentarer till årsredovisningen
Vi kan glädjas åt ett positivt utfall för året, för första gången. Ett flertal faktorer ligger bakom det. Vi har sedan ett par år en årlig höjning av avgift och hyra för att möta kostnadsökningar samt en större amortering och omskrivning av lån som nu börjar synas positivt i föreningens ekonomi. Vi hoppas på att inte behöva höja avgiften för kommande år men det är för tidigt att ge ett definitivt besked om det nu.
Det ligger i styrelsens långsiktiga plan att fortsätta amortera ned lånen för att minska ränteexponeringen även om förhoppningen är att räntorna kommer att fortsätta vara låga ett par år framöver. Vi har sett att vi klarar våra löpande åtaganden utifrån hur avgifter och hyror flyter in och den miljonen vi har i kassan ligger mer eller mindre som en buffert så det känns tryggt.
Styrelsen arbetar aktivt med att se över underhållet och jobbar utifrån en underhållsplan där i princip allt ligger med och sträcker sig över 60 år. En prioritering av insatser görs och en avvägning om när vissa insatser ska göras utifrån en fallande skala: akut, förebyggande, trivsel och kostnad.
I årsredovisningen ser vi på sidan två under rubriken Flerårsöversikt hur föreningens ekonomi har förbättrats. En ökad soliditet (hur stor andel av våra tillgångar som är finansierat med eget kapital) har sedan 2019 ökat till 62%.
Årsavgiften per kvm har ökat med 32 kr/kvm sedan 2018 men vi ser att driftskostnaden per kvm har ökat med 85 kr för samma period.
Lån per kvm minskar och även räntekänsligheten som går från 12,2% för 2019 till 11,7% för 2020.
Nettointäkten som återfinns i resultaträkningen på sidan 4 avser utbetalning från försäkringsbolaget i samband med läckage av fjärrvärme.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen Höskrindan 3
Print Friendly, PDF & Email
By |2021-05-25T19:14:44+01:00maj 25th, 2021|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment